Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2006-08-20 20:52:06
This information is probably out of date!

Return to the current look

Kierowanie i odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy


Kierowanie osób do środowiskowego domu samopomocy

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia (art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Tryb postępowania w sprawie umieszczenia w środowiskowym domu samopomocy:
 • wniosek o umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy składa zainteresowana osoba we właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej
 • ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy i kompletuje wymagane dokumenty
 • po skompletowaniu dokumentacji ośrodek pomocy społecznej przesyła ją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwice
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach po analizie dokumentacji osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej wydaje decyzję administracyjną (decyzję o skierowaniu i odpłatności lub decyzję odmowną)

Wymagane dokumenty:
 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy lub jej opiekuna prawnego,
 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania u osoby ubiegającej się o umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego (do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy),
 • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość renty, renty socjalnej lub emerytury (do decyzji załącza się zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie odpłaty za pobyt w środowiskowym domu samopomocy),
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty, dochodu dziecka, w przypadku gdy opłatę ponosić będzie opiekun prawny,
 • protokół uzgodnień dotyczący zakresu przyznanych usług oraz wysokości odpłatności za te usługi

Odpłatność za pobyt w środowiskowym domu samopomocy
 • pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatny
 • opłatę za pobyt w środowiskowym domu samopomocy ustala podmiot kierujący (powiatowe centrum pomocy rodzinie) w uzgodnieniu z osobą kierowaną (protokół uzgodnień), uwzględniając przyznany zakres usług
 • osoby kierowane nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego*

* Kryterium dochodowe ustala się w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i nie może przekroczyć:
 • na osobę samotnie gospodarującą – 461 zł
 • na osobę w rodzinie – 316 zł


Protokół uzgodnień
2006-08-20 20:51:50(55 KB)More...